Algemene Voorwaarden

in begrijpelijke taal

Tijdens een samenwerking houd ik van duidelijkheid, openheid en eerlijkheid. Dus waarom zouden mijn algemene voorwaarden langdradig, saai en onbegrijpelijk zijn? Ik houd deze liever in begrijpelijke taal, dus hier komt het:

Artikel 1. Contactgegevens

Hi! Ik ben Tamara. Als je mijn levensverhaal wilt lezen, kijk dan eens op mijn over-pagina. Al mijn diploma’s en werkervaring kun je vinden op mijn LinkedIn.

Je mag me altijd een mailtje sturen of stuur me een berichtje via Instagram. Ik beloof dat ik op werkdagen binnen 48 uur iets van me laat horen.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, (prijs)aanbieding en overeenkomst tussen jou en mij. Ik stuur de algemene voorwaarden mee, zodat jij weet wat je van mij kunt verwachten. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij wij dit schriftelijk overeenkomen. Aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden worden uitgesloten.

Artikel 3. Aanbiedingen & offertes

Wanneer ik een offerte stuur, is deze maximaal 30 kalenderdagen geldig, tenzij wij schriftelijk een andere aanvaardingstermijn met elkaar afspreken. Wanneer de offerte niet binnen de geldende termijn van 30 kalenderdagen wordt aanvaard, dan vervalt de offerte.

Een offerte geldt enkel voor de diensten waarvoor deze is opgesteld. Je kunt geen rechten ontlenen aan de offerte voor toekomsten diensten.

Artikel 4. De overeenkomst

De overeenkomst tussen ons komt tot stand op het moment dat de offerte schriftelijk door jou is aanvaard. In het geval dat ik mijn diensten lever zonder dat er een offerte vooraf is gegaan, ontstaat de overeenkomst op het moment dat ik van start ga met de uitvoering van mijn diensten.

Ik zal mijn diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Jegens de uitvoering van de overeenkomst heb ik een inspanningsverplichting. Ik kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Alle diensten worden, met terzijdestelling van de artikel 7:402 lid 2, 7:404 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd.

Jij draagt de verantwoordelijkheid dat ik tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Heb je hier niet voor gezorgd, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor jouw rekening.

Artikel 5. Prijzen

De prijzen op de website zijn in euro’s en exclusief btw en exclusief overige kosten, zoals reiskosten en administratiekosten.

Als we op uurbasis werken, dan houd mijn uren bij met de tijdsregistratietool Toggl. Als ik de factuur stuur, dan krijg je ook gelijk een overzicht van mijn gemaakte uren. Handig, toch? Zo weet je precies wanneer ik wat heb gedaan. De uren rond ik af op het kwartier.

Ik factureer, naast de afgesproken diensten, eventuele telefoon- en videobelgesprekken.

Ik heb het recht te allen tijde mijn prijzen aan te passen, wanneer ik dit nodig acht. Uiterlijk 30 kalenderdagen voorafgaand aan de ingang van een prijswijziging, deel ik dit aan jou mee.

Artikel 6. Betaling

Ik maak mijn facturen op aan het eind van de maand of aan het eind van een project. Ik heb het recht de prijs tussentijds en/of in delen te factureren.

Tenzij we schriftelijk zijn overeengekomen, dient de betaling binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaald te zijn per bank. Wil je op een andere manier betalen? Laat het me dan weten, dan bekijken we de mogelijkheden.

Ik heb het recht een aanbetaling van 50% te verlangen.

Artikel 7. Niet tijdige betaling

Bij niet tijdige betaling heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of stop te zetten. Wanneer je de betalingstermijn overschrijdt, ben je van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd aan mij.

Wanneer de betalingstermijn is overschreden, stuur ik je een aanmaning. Wanneer na deze aanmaning geen betaling volgt, zal ik alle maatregelen nemen ter invordering van mijn vordering. De te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor jouw rekening.

Artikel 8. Overmacht

Ik ben niet verantwoordelijk te houden tot het nakomen van mijn verplichtingen als ik daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld. En waardoor de nakoming van mijn verplichtingen niet in redelijkheid kan worden verwacht (overmacht).

Indien zich een overmachtsituatie voordoet, waardoor ik één of meer verplichtingen naar jou niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie ten minste 14 kalenderdagen heeft geduurd, mag de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) worden ontbonden.

In een overmachtsituatie ben ik geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd.

Artikel 9. Uitvoering en levertijd

Voor grote opdrachten vind ik het altijd fijn om een gratis kennismakingsgesprek te doen. Dan kunnen we kijken of het klikt van beide kanten en kunnen we alvast je wensen bespreken. Wanneer de aanbetaling binnen is, ga ik van start!

De levering is afhankelijk van de opdracht, maar ook of je snel antwoord kunt geven op mijn vragen. Wanneer wij een uitvoeringstermijn en/of leveringstermijn zijn overeengekomen, is dit nooit te beschouwen als een fatale termijn.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Ik ben uitsluitend aansprakelijk voor enige schade indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen, vervolgschade of schade door bedrijfsstagnatie. Ook kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of tekortkomingen in de informatie, gegevens en/of documenten die aan mij worden verstrekt door jou. Tenslotte kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van taalkundige en/of grammaticale fouten in het resultaat.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Ik behoud alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, het auteursrecht, octrooirechten, merkenrechten en tekeningen- en modellenrechten, tenzij wij dit anders schriftelijk overeenkomen. De genoemde eigendomsrechten mogen niet zonder mijn schriftelijke toestemming worden gekopieerd of op een andere wijze gebruiken dan is aangegeven. Wanneer deze bepaling wordt overtreden, heb ik het recht op een, zonder rechterlijke tussenkomst, onmiddellijke opeisbare boete van € 500,- en € 50,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Bovendien heb ik het recht onze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder enige recht van jou op een (schade)vergoeding.

Artikel 12. Afspraken op locatie

Virtuele afspraken zijn voor mij het handigst. Woon je in omgeving Leiden? Dan kunnen we ook face-to-face afspreken. Het kennismakingsgesprek is gratis. Anders reken ik de vergader-/werktijd, de reistijd (50% van het uurtarief) en kilometervergoeding (€0,19 per kilometer).

Wanneer wij een afspraak op locatie hebben afgesproken en deze wordt door jou geannuleerd terwijl ik al onderweg ben naar onze afspraak, worden de reistijd en kilometervergoeding alsnog in rekening gebracht (annuleringskosten).

Artikel 13. Ontbinding

Wil jij je maandelijkse pakket beëindigen? Laat het me dan uiterlijk 30 kalenderdagen van tevoren weten, dan kan ik het pakket op tijd voor je stopzetten. Reeds ingepland/afgerond werk zal ik natuurlijk wel verrekenen naar evenredigheid.

Mocht een samenwerking niet goed bevallen en/of ik denk dat iemand anders je beter kan helpen, dan zal ik dat aangeven en eventueel de samenwerking beëindigen. Wij moeten natuurlijk beiden blij worden van onze samenwerking. Eventuele restitutie van betaling wordt in dit geval ook berekend naar evenredigheid.

Artikel 14. Klachten

Wanneer jij een klacht hebt over mijn dienstverlening, dient deze klacht schriftelijk binnen 14 kalenderdagen aan mij te worden voorgelegd. Ditzelfde geldt wanneer je bezwaar hebt tegen een door mij gestuurde factuur. Na deze termijn zal ik een klacht niet meer in behandeling nemen.

Ik zal altijd reageren op een klacht en/of bezwaar welke tijdig bij mij is ingediend. Wanneer ik van oordeel ben dat jouw klacht en/of bezwaar gegrond is, zal ik alsnog mijn verplichting(en) nakomen en/of een evenredig deel van de factuur crediteren.

Artikel 15. Wijziging algemene voorwaarden

Ik heb het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wanneer er sprake is van (een) grote inhoudelijke wijziging(en) laat ik dit je altijd weten.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar ik gevestigd ben, heeft het recht kennis te nemen van eventuele geschillen, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

Dat was het dan!

Heb je nog vragen over de algemene voorwaarden? Stuur me dan een berichtje!